Umut Akşam Lisesi – Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Denklik İşlemleri

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Denklik İşlemleri

Yabancı uyruklu öğrenciler İl Milli Eğitim Bakanlığından denklik belgesi alarak Akşam Lisesin de eğitim-öğretim alarak lise mezunu olabilirler.

Ülkelerindeki savaştan yada başka sebepten dolayı ülkemize göç etmek zorunda kalan öğrencilere Eğitim ve Öğretim hakkı verilmektedir.

Bu ülkeler den bazıları Afganistan, Irak, Suriye, Yemen, Libya...

Lise eğitimine kendi ülkesinde başlamamış yada yarım bırakmış öğrenciler, ilgili yönetmelikteki şartları sağladıklarında ve denklik belgesi aldıklarında ülkemizde ki Özel Akşam Liselerine devam ederek lise mezunu olabilirler..

Ümraniye Özel Umut Akşam Lisesi Olarak bu konu ile ilgili her türlü belge,ve bilgi konularında yardımcı olmaktayız..

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN

DENKLİK BELGESİ DÜZENLEME İŞLEMİ

A. BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER

1. Başvuru formu

2. Ara sınıflar için:

-Eğitim aldığı son 2 (iki) yıla ait karne, öğrenim belgesi veya transkriptin aslı ile birlikte fotokopisi

4. T.C.  vatandaşları için veya geçici kimlikli vatandaşlar için (999 ile başlayan T.C)

-Kimlik aslı ve fotokopisi

-Pasaport aslı ve fotoğraflı sayfa fotokopisi

-Giriş çıkış tarihlerini gösteren mühürlü sayfaların fotokopisi olmaması durumunda yetkili kurumdan alınan pasaport giriş-çıkış döküm belgesi

5. Yabancılar için:

-İkamet tezkeresi ve çalışma izni. Çalışma izni olmadığı durumlarda öğrenim vizesinin aslı ve fotokopisi 

-Evlilik nedeniyle soyadı değişenlerin, bu soyadı değişikliğini gösteren resmi bir belge sunması gereklidir. (Evlilik cüzdanı ya da nüfus kayıt örneği gibi )

-İsim Değişikliği durumunda isim denklik belgesi veya vukuatlı nüfus kayıt örneği

-Pasaportun aslı ve fotoğraflı sayfasının fotokopisi ile ülkeye giriş çıkış tarihlerini gösteren mühürlü sayfaların fotokopisi

6.Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça veya Bulgarca olmayan pasaport dışındaki tüm belgeler Türkiye'deki yeminli tercüme bürolarından Türkçeye çevrilmiş olmalıdır.(Noter Onaylı)

7.Onaysız diploma veya transkript gibi öğrenim belgelerinin, öğrenim görülen ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da Konsolosluğu tarafından ve ayrıca o ülkenin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mühürlenmiş olması gerekir.

8.Apostile bağlı ülkelerden ( Bkz: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41) getirilen belgelerde, orijinal belge üzerinde apostil taşımalıdır. 

 

B. BELGE DÜZENLEME SÜRECİNDE YAPACAĞINIZ İŞLEMLER

1. Başvuru için yukarıda sıralanan belgeleri hazırlayınız. İkamet izni, ikamet izin başvuru belgesi veya üniversite/okul kabul belgesi eksikse başvuru yapmayınız.  

2.Başvurular ancak kişinin kendisi, velisi veya yasal vekili tarafından yapılabilir. 

3. Başvuru formunu doldurup Denklik Başvuru gişesine teslim ediniz. 

4.Denklik belgenizi teslim alacağınız zamana ait randevunuz alınız. 

 

C. DÜZENLENEN BELGENİN TESLİM ALINMASI

1. Size verilen randevu tarihinde belgenizi almaya geliniz. Denklik belgenizi evrak teslim biriminden alınız.

2. Belgeyi ancak başvuru sahibi, velisi veya yasal vekili, okul veya kurumlar tarafından yaptırılan işlemlerde yetki belgesi ile yetkilendirilmiş kişiler teslim alabilir. 

3. Sağlık alanlarıyla ilgili (hemşirelik, ebelik v.b) başvurular ayda birgün toplanan komisyonca değerlendirilir. Ancak hastanelerde yapılacak olan uygulama süresi bunun dışındadır.

 

D. DENKLİĞİ YAPILAMAYACAK DİPLOMALAR

1. Almanya, Avusturya ve İsviçre'de bulunan Berufaschule"den alınan Berufschuleabschluss, Lehrschulabschluss ve Fahigkeitzeugnis belgelerinin denkliği yapılmamaktadır. 

2. Hazırlık sınıfına denklik verilmemektedir.   

E. SAĞLIK LANI İLE İLGİLİ BELGELERİN DENKLİK İŞLEMLERİ

İstenecek Belgeler :

1.Apostil onaylı diploma/ Attestat/Şahadetname (Lise Düzeyinde)

2.Bir alt öğrenimini gösteren belge : Attestat/Şahadetname veya Ortaokuldaki son iki yılın karnesi

3.Haftalık ders saati sayısını gösteren not dökümü (Transkript) ve Türkçe tercümesi

4.Kimlik Belgesi/Çalışma İzni veya ikamet izin belgesi(süresi dolmamış)

5.Pasaport

6. İsim veya soyisim değişikliği durumunda isim denklik belgesi/vukuatlı nüfus kayıt örneği/evlilik cüzdanı

**Lise eğitiminden sonra alınan (Subbakalavır) belgelerin değerlendirmesi sağlık komisyonumuz tarafından yapılamamaktadır.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DENKLİK YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 - (Değişik:RG-12/8/2009-27317)

Bu Yönetmeliğin amacı, yurt dışındaki ilköğretim veya ortaöğretim kurumları ile uluslararası okullarda öğrenim görenlerin denklik işlemlerinin yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (Değişik:RG-12/8/2009-27317)

Bu Yönetmelik, yurt dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim kurumları ile uluslararası okullarda öğrenim görenlerin denklik işlemi ile ilgili iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (Değişik:RG-12/8/2009-27317)

Bu Yönetmelik, 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci ve 8 inci, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 4 üncü, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 2 nci ve 5 inci maddeleri ile 27/11/2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık : Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Başkanlık: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını,

c) Eğitim Müşavirliği: Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri bünyesinde bulunan eğitim müşavirliklerini,

d) (Değişik:RG-8/9/2004-25577) Eğitim Ataşeliği: Türkiye Cumhuriyeti Başkonsoloslukları bünyesinde bulunan eğitim ataşeliklerini,

e) Denklik: Yurt dışındaki ilköğretim ve orta öğretim kurumlarından alınmış olan karne, transkript, öğrenim belgesi, sertifika, ayrılma belgesi ve diploma gibi belgelerin incelenerek görülen öğrenimin, Türkiye’deki ilköğretim ve orta öğretim kurumlarının hangi sınıf/alan/bölüm/dalına eş değer olduğunun tespit edilmesi işlemini ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Denklik İşlemi İçin Başvuru, İstenecek Belgeler, Denklik Belgesinin Düzenlenmesi ve

Zayi, Diploma Notu, Alan/Bölüm/Dal Tespiti

 

Denklik İşlemini Yapacak Kurumlar ve Denklik İçin Başvuru

Madde 5 - Denklik işlemi; yurt içinde il millî eğitim müdürlüklerince, yurt dışında ise eğitim müşavirlikleri ve eğitim ataşeliklerince düzenlenir. Denklik için başvurular da bu kurumlara yapılır.

Denklik işlemi, yurt dışındaki ilköğretim ve orta öğretim kurumlarından alınan karne, transkript, öğrenim belgesi, sertifika, ayrılma belgesi ve diploma gibi belgelerin asılları ile yapılır. Ancak bu işlem, söz konusu belgelerin asıllarının zayi olması hâlinde, öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü okul müdürlüğünden aldığı aslına uygunluğu okulca onaylı suret ve fotokopiler ile de yapılabilir.

Ders yılı içinde, öğrenim belgesi olmadan gelen öğrencinin, eğitim-öğretimden uzak kalmaması için hangi ülkede, hangi okulda ve hangi sınıfta okuduğunun belirtildiği velisinin yazılı beyanı dikkate alınarak geçici olarak okula devamı sağlanır. Ancak veliden, öğrencinin öğrenim belgelerini iki ay içinde getirmesi istenir. İlgili öğrencinin kesin denklik işleminin sonuçlandırılması, okul müdürlüklerince takip edilir. Belgelerini getirmeyenlere genel mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.

Denklik İşlemi İçin İstenecek Belgeler

MADDE 6 - (Değişik:RG-12/8/2009-27317)

Denklik işlemi için başvuruda bulunanlarca, Denklik Belgesi Alacaklar İçin Başvuru Formu (EK-1)’na, aşağıdaki belgelerin asılları ve birer fotokopisi eklenir.

a) İlköğretim okullarına alınacaklardan, yurt dışında öğrenim gördükleri okullardan aldıkları son ders yılına ait karneler veya öğrenim belgesi ile varsa ayrılma belgesi.

b) Ortaöğretim kurumlarına alınacaklardan, yurt dışında öğrenim gördükleri son ders yılına ait karneler veya öğrenim belgesi ile varsa ayrılma belgesi.

c) Ortaöğretim kurumlarını bitirenlerden, yurt dışında öğrenim gördükleri öğretim kurumundan aldıkları son ders yılına ait karneler veya öğrenim belgesi ile diploma veya diploma almaya hak kazandığına dair belge.

d) Yurt dışındaki öğrenimleri sırasında kullandıkları pasaportun aslı veya giriş-çıkış tarihlerinin ve işlem gören sayfalarının yeminli mütercimlerce yapılan tercümesi.

e) Denklik işlemini yapacak kurumda alan öğretmeni veya uzmanının bulunmaması hâlinde, yabancı dildeki belgelerin yeminli mütercimlerce yapılmış Türkçe tercümeleri veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış tercümeleri.

(Değişik cümle:RG-15/3/2011-27875) Yabancı uyrukluların başvurularında, bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) bentlerinde belirtilen belgelere ek olarak aşağıda sayılan belgelerden en az birinin başvuru formuna eklenmesi zorunludur. (Ek cümle:RG-15/3/2011-27875) Denklik başvurularında Türk vatandaşlığından çıkma izni alanların işlemleri, Türk vatandaşlarına yapılan işlem gibi yapılır.

a) (Değişik:RG-15/3/2011-27875) Ülkesi belli olmayan (Haymatlos) veya sığınmacı ya da mülteci durumundaki yabancı uyruklular ile Türkiye’de çalışma ve ikametlerine izin verilen yabancı uyruklu ve  Türkiye’deki yabancı misyon şefliklerinde veya uluslararası kuruluş temsilciliklerinde görevli yabancı uyruklu personelin çocukları dışındakilerden usulüne uygun olarak alınmış pasaport ya da onaylı sureti veya fotokopisi ve öğrenim vizesi,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmek üzere başvuruda bulunanların başvurularının kabul edildiğine dair İçişleri Bakanlığı yazısı.

c) Herhangi bir kurum veya kuruluşun, denkliği yapılacak kişinin baba veya annesinin çalışma izni için başvurduğunu ve bu nedenle denklik belgesine gerek olduğunu belirten yazısı.

Ortaöğretim kurumlarına ait diploma almaya hak kazanmış olmakla birlikte diplomasını ibraz edemeyenlerin geçici denkliği yapılır. Diploma ibraz edildiğinde kesin denklik belgesi düzenlenir.

Denklik Belgesinin Düzenlenmesi ve Zayi

Madde 7 - Denklik belgesi düzenlenirken aşağıdaki hususlara uyulur:

a) (Değişik:RG-15/3/2011-27875) Başvuru sahibinin, “Denklik Belgesi Alacaklar İçin Başvuru Formu” ekindeki öğrenim belgeleri, ilgili ülkeye ait ölçütler dikkate alınarak değerlendirilir.  Denkliklerde; ilköğretim ve ortaöğretim bir bütün olarak dikkate alınır. Türkiye’deki zorunlu öğrenime başlama yaşı, ilgilinin öğrenime başlama yaşı kabul edilerek sınıfı sınıfına denklik yapılır. Ancak, ilköğretimle ortaöğretimin toplam öğrenim süresi 12 yıldan az veya  fazla olan ülkelerde öğrenim görenlerden lise son sınıfa geçenler, liselerimizin son sınıfına geçenler gibi, lise son sınıfta öğrenim görenler ise liselerimizin son sınıfında öğrenim görenler gibi değerlendirilir. Denklik belgeleri iki nüsha hâlinde düzenlenir.

b) (Değişik:RG-12/8/2009-27317) Belgeyi düzenlemekle yetkili kurum, başlıklı kâğıda dilekçeyi veren şahsa veya kuruma hitaben adresi ile birlikte denkliği yapılacak şahsın T.C. Kimlik No’su, adı ve soyadı, baba adı, ana adı, doğum yeri ve doğum tarihi bilgilerine de metin kısmının baş tarafında yer verir.

c) Konusu ve başlığı yazıldıktan sonra "İLGİ" bölümünde başvuru dilekçesinin tarihi; başka yazışmalar yapılmış ise bu yazıların da tarihi ve sayıları, sıra ile alt alta İLGİ’de (b), (c) gibi belirtilir.

d) Metin bölümünde, ilgilinin okuduğu okullar ve sınıflar gösterilir, ayrıca ayrıldığı son okul ve sınıfı gösteren öğrenim belgesi, tarihi ile birlikte belirtilir, buna göre öğrencinin yurt dışında yapmış olduğu öğrenimin Türkiye’de hangi okulun hangi sınıfında görülen öğrenime denk sayıldığı yazılır.

e) Denklik belgesinin alt kısmında ekler bölümüne, incelenen belgelerin tür ve sayıları maddeler hâlinde alt alta yazılır.

Hazırlanan denklik belgesinin birinci nüshası, öğrenim belgeleri ile birlikte ilgiliye imza karşılığında elden teslim edilir veya adresine posta ile gönderilir. Ancak, denkliğe esas olan bütün öğrenim belgelerinin arka yüzüne "DEĞERLENDİRİLMİŞTİR" kaşesi basılarak denklik belgesindeki tarih ve sayı, kaşe üzerindeki ilgili bölümlere yazılır. Denklik belgesinin paraflı ikinci nüshasına, denkliğe esas belgelerin birer fotokopisi eklenerek denkliğin yapıldığı kurumda dosyalanır.

(Değişik:RG-12/8/2009-27317) Denklik belgesine itirazda bulunulması hâlinde yeniden değerlendirme yapılır. İtiraz, denklik belgesini düzenleyen kuruma yapılır. Ancak, ikinci defa itirazda bulunulması hâlinde itiraz başvurusu, denklik belgesini düzenleyen kurumca ilgili Bakanlık birimine gönderilir.

Denklik belgesinin zayi hâlinde, sahibinin başvurusu üzerine belgenin onaylı bir örneği ilgiliye elden verilir veya posta ile gönderilir.

(Değişik:RG-12/8/2009-27317) Bu Yönetmelikte ve Denklik Kılavuzunda yer almayan hususlarda, sağlık alanıyla ilgili denkliklerde Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının; kalfalık, ustalık ve meslek kurslarıyla ilgili denkliklerde Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün; diğer denklikler için Başkanlığın görüşü alınır.

Yurt Dışından Gelen Öğrencilerin Diploma Notu

Madde 8 - Öğrenimlerini yurt dışında yaparak yurda dönen öğrencilerin, ülkemizde okudukları okullardan mezun olmaları hâlinde diploma notları, ilköğretim kurumlarında "Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği", orta öğretim kurumlarında (Değişik ibare:RG-12/8/2009-27317)"Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği"nin ilgili hükümleri gereğince belirlenir.

Alan / Bölüm / Dal Tespiti

Madde 9 - Genel Lise türü okullar ile meslekî ve teknik liselerin ara ve son sınıflarına alınacak öğrenciler için düzenlenecek denklik belgelerine, öğrencilerin devam edecekleri alan/bölüm/dal yazılır. Yurt dışında aldıkları karne veya belgelerde alan/bölüm/dal belirtilmemiş olan öğrencilerin, en son tarihli öğrenim belgelerinden başlanmak üzere okudukları dersler ve aldıkları notlar, değerlendirilerek alan/bölüm/dal belirlenir.

Orta öğretim kurumlarını bitirenler seviyesinde öğrenim görmüş sayılan öğrencilerin denkliğe esas olan bitirme belgelerinde, mezun oldukları alan/bölüm/dal belirtilmemiş ise okudukları dersler ve aldıkları notlara göre alan/bölüm/dal tespiti yapılır. Bu tespitin yapılamaması durumunda denklik belgelerinde, mezun oldukları alan/bölüm/dal belirtilmez.

Orta öğrenimlerinin tamamını veya en az son iki yılını yurt dışındaki okullar ile yurt içindeki uluslar arası ya da elçilikler bünyesindeki okullarda, Ülkemizde okutulan yabancı dillerden biriyle yapmış olan öğrencilerden belgelerinde mezun oldukları alanları belirtilmemiş olanlar ve okudukları derslerden de alan tespiti yapılamayanlara "Yabancı Dil Alanı" hakkı verilir.

Açıköğretim Lisesine Devam Edecekler

Madde 10 - Sınıf geçme sistemine göre denklik işlemi yapılarak orta öğretim kurumlarının ara sınıflarına alınabilecekler derecesinde öğrenim görmüş sayıldığı belirlenen öğrencilerden, Açıköğretim Lisesine devam edeceklerini dilekçelerinde belirtenlerin denklik belgelerinde, kaç dönem okudukları, kaç kredi kazanmış oldukları ve kaç dönem daha okuma haklarının bulunduğu da belirtilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Denkliği Yapılmayacak Okullar

 

Türkiye Cumhuriyeti tarafından yurt dışında açılan okullardan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen öğrenciler

MADDE 11 - (Başlığıyla birlikte değişik:RG-12/8/2009-27317)

Türkiye Cumhuriyeti tarafından yurt dışında açılan okullardan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen öğrenciler denklik işlemine tabi tutulmaz. Bu öğrencilerin, düzenlenen tasdikname, diploma ve diğer öğrenim belgelerine göre aynı türdeki okullara kayıtları yapılır ve dosyaları okulundan istenir. Ülkemizde merkezi sınavla ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara kayıt-kabul ve nakiller ise söz konusu okulların özel yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

İlköğretim okullarında bir üst sınıfa sorumlu olarak geçtiği belirtilen öğrenciler, sorumluluktan muaf tutulur.

(Değişik başlık:RG-12/8/2009-27317) Büyükelçilikler Bünyesindeki Okullar ile Uluslar arası Okullar ve İnternet Ortamında Verilen Eğitim

Madde 12 -  (Değişik:RG-23/2/2005-2573)

Türkiye’deki;

a) Uluslar arası okullarda,

b) Büyükelçilikler bünyesindeki ilköğretim okullarında

öğrenim görmekte olan diğer ülke vatandaşı çocuklar ile diğer bir ülke vatandaşı olarak bu okullara kayıt yaptıran, ancak daha sonra Türk vatandaşlığına geçen öğrenciler için denklik işlemi yapılır.

(Ek:RG-12/8/2009-27317) Elektronik ortamda uzaktan eğitim yöntemiyle yapılan eğitim için verilen belgeler ile ülkemizde karşılığı bulunmayan meslekler için yapılan eğitimlere ilişkin alınan belgelerle ilgili denklik işlemi yapılmaz.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denklik Belgesi ile Kayıt İçin Başvurulan Okul Müdürlüklerinin Yapacağı İşlemler

 

Öğrencilerin Denklik Belgelerinde Belirtilen Sınıfa Alınmaları

Madde 13 - Yurt dışından öğrenimine ara vermeden yurda dönen öğrenciler, yaşlarına bakılmaksızın denklik belgesinde belirtilen sınıfa alınırlar. Ancak öğrenimine ara vermiş ve yaş sınırını aşmış olanlara, okulların yönetmeliklerinde öğrenime ara veren öğrenciler için öngörülen hükümlere göre işlem yapılır.

(Ek:RG-12/8/2009-27317) Hazırlık sınıfına kaydı yapıldıktan sonra yurt dışındaki dil kurslarına devam eden öğrenciler, aynı ders yılında yurda dönmeleri hâlinde hazırlık sınıfına devam ettirilir. Bu öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kayıt İşlemi

Madde 14 - Denklik belgesi almış olan yabancı uyruklu öğrencilerin okullara kesin kaydının yapılmasında, Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun ve Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik ile Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Bir Alt Sınıfa Alınacak Öğrenciler

Madde 15 - Velilerin okul müdürlüklerine verecekleri dilekçe ile çocuklarının denklik belgelerinde belirtilen sınıfın bir alt sınıfına alınmasını istemeleri hâlinde, bu istek okul müdürlüğünce yerine getirilir. Ancak bu uygulama, hazırlık sınıfında okumak için yapılmaz.

Seviye Tespit Sınavı

MADDE 16 - (Değişik:RG-15/3/2011-27875)

Savaş ve benzeri nedenlerle belgelerini ibraz edemeyenler için;

a) İlköğretimde Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji,

b) Genel ortaöğretimde Dil ve Anlatım, Matematik, Fen Bilimleri  (Fizik, Kimya, Biyoloji),

c) Meslekî ve teknik ortaöğretimde Dil ve Anlatım, alan/dal,

ç) İmam hatip liselerinde Dil ve Anlatım, meslek,

d) Güzel sanatlar ve spor liselerinde ortak genel kültür dersleri dışındaki ortak dersler

ile Dil ve Anlatım

derslerinden millî eğitim müdürlüğünce belirlenen okul veya okullarda,  okul müdürünün başkanlığında ilgili derslerin öğretmenlerinden kurulan komisyonca yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak seviye tespit sınavı yapılır. Okul yönetimince sınava girilen derslerden alınan puanlar, sınav tarihi ve okulun adının yer aldığı bir belge düzenlenerek millî eğitim müdürlüğüne gönderilir.

Seviye tespit sınavlarının uygulama ve değerlendirilmesinde ilköğretim kurumlarında 27/8/2003 tarihli ve 25212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, ortaöğretim kurumlarında 8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim  Kurumları  Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanır.

Sınav sonuçlarına itiraz edilmesi durumunda, öğrencinin veya velinin yazılı başvurusu üzerine sınavlar, ilgili komisyonca tekrar değerlendirilir ve sınav sonucu öğrenciye veya veliye yazılı olarak bildirilir.

Özel eğitim gerektiren engelli veya üstün yetenekli öğrencilerin seviye tespit sınavları, rehberlik ve araştırma merkeziyle iş birliği yapılarak gerçekleştirilir ve değerlendirilir. Seviye tespit sınavı, örgün öğretim kurumlarında ders yılı içinde yapılır.

İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarına seviye tespit sınavı sonucuna göre kayıtları yapılacak öğrenciler için düzenlenen denklik belgesinde sınav belgesinin tarih ve sayısına da  yer verilir.

Öğrenimine Ara Verenlerin Seviye Tespit Sınavı

Madde 17 - (Mülga:RG-15/3/2011-27875)

Seviye Tespit Sınavı Sonunda Öğrencinin Durumunun Değerlendirilmesi

MADDE 18 - (Mülga:RG-15/3/2011-27875)

Okulu Süresinden Önce Bitirenler

Madde 19 - Geldikleri ülkedeki okul kademesini, daha kısa sürede bitirerek bir üst öğrenime devam hakkı kazananlar ile sınıf atlatılarak üst sınıflara devam hakkı kazananların hakları korunur.

Ayrıca okudukları orta öğretim kurumundan mezun olmamakla birlikte Yükseköğretim Kurulunca tanınan üniversitelere kaydını yaptırarak bu üniversitelerin en az ön lisans programlarından mezun olanlar ile en az 60 kredi aldığını belgelendirenler de orta öğretim kurumlarından mezun sayılırlar.

Takviye Kursları

Madde 20 - Yurt dışından gelen öğrencilerin ülkemize ve okula uyumlarının sağlanması, ayrıca onlara rehberlik edilerek yetiştirilmeleri amacıyla okul müdürlüklerince takviye kursları açılabilir.

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Denklik İşlemleri

Madde 21 - Büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile ülkemizdeki uluslar arası okullarda okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin denklik işlemleri; resmî ilköğretim okullarına, genel, meslekî ve teknik orta öğretim programlarının uygulandığı okul ve kurumlara veya özel yönetmelik hükümlerine uymak şartıyla özel okulların ilköğretim ve orta öğretim kısımlarına yapılır.

Madde 22 - Yönetmeliğe dayalı olarak Başkanlıkça Denklik Kılavuzu çıkarılır.

GEÇİCİ MADDE 1 - (Ek:RG-15/3/2011-27875)

2010-2011 Öğretim Yılında yurt dışında 9 yıl süreli ilköğretim kurumlarının dokuzuncu sınıfına veya ilkokul ve ortaokul toplam öğrenim süresi 9 yıl olan ülkelerde ortaokul son sınıfa (dokuzuncu sınıfa) devam eden öğrencilerin, merkezi sistemle öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına kayıt hakkı kazanmaları durumunda 2011-2012 Öğretim Yılında velinin isteği doğrultusunda dokuzuncu veya onuncu sınıfa devam ettirilirler.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlük, Yürütme

Yürürlük

Madde 23 - Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 24 - Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

 

 

(Değişik:RG-12/8/2009-27317)

(EK-1)

Denklik Belgesi Alacaklar İçin Başvuru Formu

Öğrencinin

1. T.C. Kimlik No’su            :  ……………………………………………………….

2. Adı ve soyadı : ..............................................................................................

3. Baba adı : .....................................................................................................

4. Ana adı  …………………………………………………………………………….

5. Doğum yeri ve tarihi (gün-ay-yıl): ..................................................................

6. Başvuruda bulunanın öğrenciye yakınlığı : ...................................................

7. Yurt dışında öğrenim gördüğü ülke : ............................................................

8. Öğrenci bu ülkeye gitmeden önce Türkiye’de öğrenim gördü mü?

Evet  5      Hayır  5

9. Cevabınız evet ise, adı geçenin son olarak bitirdiği okul veya ayrıldığı okul ve sınıfı gösterir belge: ..........................................................................................................................

.........................................................................................................................

10. Yurt dışında okuduğu okullar ve bu okullarda geçen öğrenim süresi (Yıl olarak) :

a) ........................................... ........................

b) ........................................... ........................

c) ........................................... ........................

d) ........................................... ........................

11. Daha önce denklik belgesi alınmış ise :

a. Denklik belgesini veren kurum: ..........................................................

...................................................................................................................

b. Denklik belgesinin tarihi ve sayısı: ........................./.............................

Yukarıdaki  bilgilerin ve ekte sunduğum belgelerin doğruluğunu,  sorumluluğun bana ait olduğunu beyan ve arz ederim.

                                                                                                      …./…./….

 

 

ADRES :

                                                                                                                                                                     İMZA

                                                                                                                                                                 Adı Soyadı

EKLER:

EK-1

EK-2

EK-3

EK-4                                                                                                                                                            

 

umut aksam lisesine kayit olmak için hemen arayiniz