Özel Akşam Liseleri Milli Eğitim Bakanlığına Bağlımıdır

Akşam liseleri Milli Eğitim bakanlığına bağlı, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları  standartları  yönetmeliği  doğrultusunda , özel teşebbüsler tarafından kurulan özel okullardır.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL AKŞAM LİSELERİ YÖNETMELİĞİ

 Resmî Gazete :17.11.2003/25292
Tebliğler Dergisi : KASIM 2003/ 2554

Ek ve Değişiklikler:
1) 5.4.2005/25777 RG (NİSAN 2005/2571 TD)

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, özel akşam liselerinin işleyişine ilişkin
esas ve usulleri düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik, özel akşam liselerinin; eğitim-öğretim, yönetim
ve öğrencilere ait iş ve işlemlerini kapsar.
Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 3797
sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile
625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve bu Kanunların ek ve
değişikliklerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b)(Değişik: 5.4.2005/256777 RG) Okul: İş günlerinde çalışma saati
bitiminden sonra, gerektiğinde çalışma saati bitiminden önce veya
cumartesi/pazar günleri de öğretim yapılan özel akşam liselerini
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Okulun Amacı, Ders Dağıtım Çizelgeleri, Öğretim Programları, Öğretim
Süresi ve Çalışma Saatleri
Okulun Amacı
Madde 5 — ( Değişik: 5.4.2005/25777 RG) Bu okulların amacı, gündüz orta
öğretim kurumlarına devam edemeyenler ile orta öğretim kurumlarından
ayrılanlara eğitim-öğretim imkânı sağlamaktır.
Ders Dağıtım Çizelgeleri ve Öğretim Programları
Madde 6 — Okullarda, genel liselerde uygulanan ders dağıtım çizelgeleri ve
öğretim programları uygulanır.
Öğretim Süresi
Madde 7 — Okulların öğretim süresi, genel liselerin öğretim süresi
kadardır.
Çalışma Saatleri
Madde 8 — (Değişik: 5.4.2005/25777 RG) Bu okullarda öğretime, çalışma
saati bitiminde başlanması esastır. Gerektiğinde çalışma saati bitiminden
önce veya cumartesi/pazar günleri de öğretim yapılabilir.
Günlük ve haftalık çalışma saatleri, bölgenin ve okulun özellikleri de
dikkate alınarak okul müdürlüğünce hazırlanan il/ilçe millî eğitim
müdürlüğünce onaylanan çalışma saatleri çizelgesine göre düzenlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt-Kabul, Okulu Bitirme Süresi
Aday Kayıt Şartları
Madde 9 — (Değişik: 5.4.2005/25777 RG) Bu okullara kayıt-kabulde
öğrencilerde; ilköğretim okullarını bitirmiş veya orta öğretim
kurumlarından ayrılmış olma şartları aranır.
Orta Öğretim Kurumlarından Ayrılmış Adayların Kabul Edileceği Sınıflar
Madde 10 — Gündüz öğretim yapan orta öğretim kurumları ile Açıköğretim
Lisesinden ayrılan adayların devam edecekleri sınıfların tespitinde;
a) Ders geçme ve kredi sisteminin uygulandığı kurumlardan ayrılan adaylar;
ayrıldığı orta öğretim kurumunun bir ders yılındaki ortalama kredisi kadar
veya daha fazla kredisi bulunması hâlinde, okulun bu krediye denk olan
sınıfına,
b) Gündüz öğretim yapan orta öğretim kurumlarından ayrılan adayların
tasdiknamelerinde belirtilensınıflara kayıtları yapılır.
Sınıflar, öğrencilerin yaşları da dikkate alınarak oluşturulur.
Gündüz öğretim yapan orta öğretim kurumlarında okuma hakkını kaybetmeden
özel akşam liselerine kaydolan öğrencilerden, kayıt-kabul şartlarını
taşıyanların gündüz öğretim yapan orta öğretim kurumlarına nakilleri
yapılabilir.
Okulu Bitirme Süresi
Madde 11 — Okula kayıt yaptıran öğrenciler;
a) İlköğretim kurumları diploması ile kayıt yaptıranlar, en fazla beş
öğretim yılı,
b) Orta öğretim kurumlarından öğrenim belgesi ile kayıt yaptıranlar,
1) 9 uncu sınıfa kayıt yaptıranlar en fazla dört öğretim yılı,
2) 10 uncu sınıfa kayıt yaptıranlar en fazla üç öğretim yılı,
3) 11 inci sınıfa kayıt yaptıranlar en fazla iki öğretim yılı
sonunda okulu bitirmek zorundadırlar.
Üst üste iki öğretim yılı okula devam etmeyenler ile yukarıda belirtilen
sürelerde mezun olamayanların kayıtları silinir.
Adaylardan İstenen Belgeler
Madde 12 —(Değişik: 5.4.2005/25777 RG) Bu okullara kayıt için başvuran
adaylardan;
a)Öğrenim belgesinin aslı,
b) İki adet vesikalık fotoğraf,
c) Nüfus cüzdanı örneği,
d) Askerlik çağındaki adayların askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair
belge,
e) 18 yaşını doldurmamış öğrencilerin veli göstermesi,
istenir.
İKİNCİ KISIM
Ölçme ve Değerlendirme, Sınavlar, Sınıf Geçme, Disiplin ve Kılık- Kıyafet
BİRİNCİ BÖLÜM
Ölçme ve Değerlendirme, Sınavlar, Sınıf Geçme
Ölçme ve Değerlendirme
Madde 13 —(Değişik: 5.4.2005/25777 RG) Öğrenci başarısının tespitinde;
Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav
Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Sınavların Yapılması
Madde 14 — Yürürlükten kaldırılmıştır. (5.4.2005/25777 RG)
Sınavlara Katılamayanlar
Madde 15 — Yürürlükten kaldırılmıştır. (5.4.2005/25777 RG)
Sınıf Geçme
Madde 16 — Yürürlükten kaldırılmıştır. (5.4.2005/25777 RG)
Sorumluluğun Kalkması
Madde 17 — Yürürlükten kaldırılmıştır. (5.4.2005/25777 RG)
Madde 18 — Okulu bitiren her öğrenciye lise diploması verilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Disiplin İşleri ve Kılık-Kıyafet
Disiplin İşleri
Madde 19 — Okulda öğrenci disiplin işlerinde, “Millî Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği”nin ilgili hükümlerine
göre işlem yapılır.
Kılık - Kıyafet
Madde 20 — Öğrencilerin kılık kıyafetlerinde, yetişkin ve bir işte
çalışıyor olmaları da dikkate alınarak, "Millî Eğitim Bakanlığı ile Diğer
Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin
Kılık-Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uyulur.
Denetim
Madde 21 — Bu okullarda denetim, "Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu
Tüzüğü" ve "Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları
Yönetmeliği" hükümlerine göre yapılır.
 

Facebook